KBS Open House เปิดบ้านฟ้าใส บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

KBS OPEN HOUSE เปิดบ้านฟ้าใสใต้รุ่มพังงา 2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิด กับหลักสูตรปิญญาตรีทุกหลักสูตร 
ของคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์  
พบกัน 2 กรกฎาคม 2558