ด่วน รับตรง หลัง Admissions แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ม.มหิดล 58 จำนวน 17 คน


มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่กําหนด 
๑.๒ ได้คะแนนรวม GPAX, O–NET (รหัส 01-08), GAT (รหัส 85) และ PAT (PAT2 รหัส 72) ที่สอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเมื่อคํานวณตามเกณฑ์ที่ สอท. กําหนดสําหรับสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วได้ ไม่ต่ํากว่า ๑๖,๐๐๐ คะแนน
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานสถานการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓ ในวันที่ ๑๖ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.
ดาวน์โหลดFileFile