รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

รับตรง  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประจำปีการศึกษา 2558  ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 10 มิถุนายน 2558  
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://ess.sps.kps.ku.ac.th/spssp/