รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 58

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2558