ใกล้หมดเขต รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ iddp.(นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 58


โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่รับสมัคร: 1 ธันวาคม 2557 ถึง  16 มกราคม 2558
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือ ศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
2.  ศึกษาในสายวิทย์-คณิต