รับตรง 9 คณะ-สาขา หลักสูตรนานาชาติ จุฬาอินเตอร์ 58

  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด
-----------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด
------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)  
------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558(รายละเอียด
-----------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2558(รายละเอียด
------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2558 (รายละเอียด
--------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด
----------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด
---------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด