ระเบียบการรับตรง โควตาคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 58


ระเบียบการรับตรง โควตาคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 58 เปิดรับสมัคร 5-12 มกราคม 2558
การจัดสรรโควตาในระบบคัดตรงจากพื้นที่ จะจัดสรรร้อยละ ๒๕ ของจำนวนโควตาที่จังหวัดได้รับการจัดสรร 
และการจัดสรรในระบบคัดตรงจากพื้นที่ เป็นการจัดสรรโควตาระดับอำเภอ โดยกำหนด ๑ อำเภอ ๑ โควตา
ดังนั้น ถ้าจำนวนอำเภอมากกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนโควตาที่จังหวัดได้รับการจัดสรร


๑) จะไม่เปิดรับสมัครในระบบนี้สำหรับจังหวัดนั้นๆ หรือ
๒) รับสมัครคัดเลือกในภาพรวมจังหวัด (ไม่ระบุอำเภอ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถศึกษาได้ที่
http://admission.pi.in.th/admission/document/2558-Generally-Admissions[002]-AdmissionType[LocalSelection].html

สำหรับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับสมัครของแต่ละวิทยาลัย สามารถเข้าไปดูได้ที่
http://admission.pi.in.th/admission/document/2558-LocalSelection-information[001]-Quota[province-college].html