รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 58


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง
วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2558
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือ
สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30  ธันวาคม  2557
หน้าเว็บไซต์หลัก http://register.rmutsb.ac.th/