รับตรง โควตา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 58


วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 9-21 ธันวาคม 2557
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(บุคคลทั่วไป) จำนวน 42 คน
เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คุณสมบัติทั่วไป
- หญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160เซนติเมตร  รอบอกก่อนหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้นม.ปลายสายวิทย์
 
เกณฑ์คัดเลือก
GAT เชิ่อมโยง 15 %
GAT ภาษาอังกฤษ 20%
PAT1 20%
PAT2 45%