เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 58


ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน รัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต ภาคประเทศ หรือ นานาชาติ
2 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 
เปิดรับสมัคร  1 ธันวาคม 2557  ถึง 15 มกราคม 2558