รับตรง หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ม.เกษตรศาสตร์ 58


ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
เปิดรับสมัคร 1 ธันวามคม 2557 ถึง 21 มกราคม 2558