รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 58


รับตรง โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-561-3474