รับตรง ประเภทเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 58


โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
หมายเหตุ : ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)
หมายเหตุ : ยกเว้นผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หากมีชื่อได้เข้าสอบ ต้องส่งเอกสารการสมัครไปที่คณะฯ ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1. สำเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
2. Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet)
(Why do you want to attend SoA+D and what do you hope to accomplish from your education?)
หมายเหตุสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ขอให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูปฏิทินและเกณฑ์การรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง