รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แพทยศาสตร์และทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 58


รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 


17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน
ทั่วประเทศ จำนวน 14 คน