กำหนดการรับสมัคร สอบตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ มศว ปีการศึกษา 2558


มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ (มศว) กำหนดจะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดจะประกาศให้ทราบ ต้นเดือนตุลาคม 2557