รับตรง โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา 58


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
 ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
       - ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 9 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร 8 กันยายน ถึง  15 ตุลาคม 2557