คลอดปฏิทินรับ นร.ปี 58 ย้ำ ม.1/ม.4 ห้ามเกิน 50 คน/ห้อง


สพฐ. คลอดปฎิทินรับนักเรียนปี 58 แล้ว “กมล” ย้ำยึดตามนโยบายเดิมทั้ง ม.1 และ ม.4 จำนวนเด็กต่อห้องไม่เกิน 50 คน ให้ใช้คะแนน O-Net ไม่เกินร้อยละ 20 โดยเฉพาะข้อสอบเข้า ม.1 เนื้อหาอยู่ในกรอบหลักสูตรและไม่เกินเนื้อหาที่เรียนในชั้น ป.6 ของกลุ่มวิชาหลัก 
  วันนี้ (9 ก.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งการรับนักเรียนในปีนี้ยังยึดตามแนวนโยบายเดิมของปีที่ผ่านมา เช่น กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เกิน 50 คน กำหนดให้ใช้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไม่เกินร้อยละ 20 โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมเข้าเรียนต่อ ม.4 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และกรณีที่มีการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาที่ออกสอบต้องไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ โดยให้ความยากง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปที่จะสามารถทำข้อสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม เป็นต้น 
       
       สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ชั้นก่อนประถมฯ รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558 จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน 8 มีนาคม 2558 มอบตัว 15 มีนาคม 2558 ชั้น ป.1 ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จัดส่งเด็กเข้าเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 รับสมัคร 6-10 มีนาคม 2558 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 15 มีนาคม 2558 มอบตัว 22 มีนาคม 2558
       
        ชั้น ม.1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน 10 มีนาคม 2558 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการฯและนักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net สมัคร 20-24 มีนาคม 2558 สอบคัดเลือก 28 มีนาคม 2558 ประกาศผลและรายงานตัว 2 เมษายน 2558 มอบตัว 8 เมษายน 2558 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการฯ จับสลากและประกาศผล 5 เมษายน 2558 ส่วนชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ของโรงเรียนเดิมการรับสมัคร และประกาศให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน รายงานตัว 15 มีนาคม 2558 มอบภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต สมัคร 20-24 มีนาคม 2558 สอบคัดเลือก 29 มีนาคม 2558 ประกาศผล 3 เมษายน 2558 รายงานตัว 6 เมษายน 2558 และมอบตัว 9 เมษายน 2558
Credit   Manager