ด่วน รับตรง สถาปัตยกรรมภายใน และ สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ลาดกระบัง 57

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  แบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตระดับปริญญาตรีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จำนวน 6 คน
- สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 26 คน
เปิดรับสมัครด้วยตัวเองในวันที่ 1,4,5 สิงหาคม 2557