รับตรง 4 โครงการ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2558


รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  9-19 กันยายน 2557
โครงการที่เปิดรับ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ( ชีววิทยา)
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ