รับตรง โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร ประจำปี 2558


มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม 2557
 
» ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 
» แบบฟร์อมส่งใบสมัครสอบ (สำหรับโรงเรียน) 
» ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับโรงเรียน) 
 
 
วันที่ 1 กันยายน–27 ตุลาคม 2557รับสมัครสอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โคต้าพิเศษ (ด้วยตนเอง) ทางเว็บไซต์
 www.quota.su.ac.th หรือ  reg.su.ac.th
วันที่ 1–27 ตุลาคม 2557สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ทาง Website : www.niets.or.th
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม สทศ.)สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร
 คณะอักษรศาสตร์
 » สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศล (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)
 คณะศึกษาศาสตร์
 » สมัครวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป (ทุกสาขาวิชา)
» สมัครวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 » สมัครวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาปิโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 » สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาเอกการโฆษณา,
การลูกค้าสัมพันธ์,วารสารและหนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
» สมัครวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (สาขาวิชาเอกการโฆษณา,
การลูกค้าสัมพันธ์,วารสารและหนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน)