รับตรง โควตารับตรงทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558


รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
 รับสมัคร  1- 30 พฤศจิกายน 2557
โดยใช้คะแนน GAT/PAT แล GPA ในการคัดเลือก
1. โควตารับตรงทั่วประเทศ  หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา     หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
คณะที่เปิดรับสมัคร เช่น    คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์   คณะสัตวแพทยศาสตร์    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    คณะนิติศาสตร์
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.acad2.msu.ac.th/Quota/