รับตรงทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 58


รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครทุกคณะ มีหลายโครงการ เช่น
แพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล วิศวะ มนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ นิติ รัฐศาสตร์