รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2558


ประกาศรับตรง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558

 ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบท มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต โดยกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2557