รับตรง หลังแอดฯ เทคนิคการแพทย์ 27 คน ,รังสีเทคนิค 15 คน !! ม.มหิดล 2557

รับตรง หลังแอดฯ  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557
 : สาขาเทคนิคการแพทย์  27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน !!
เปิดรับถึง 28 กรกฎาคม 2557  นี้