รับตรง ปวช ที่มีผลเรียนดีและประพฤติดี พระนครเหนือ 2558


รับนักศึกษาปวช ที่มีผลเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2557