รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ 4,059 ที่นั่ง

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 4,059 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558
 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง ตลอดจนผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นและช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น
 
          ในปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 
          สำหรับจำนวนที่นั่งของนักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็นจำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,059 ที่นั่ง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ จำนวนที่นั่ง 2,029 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 487:1,542 ที่นั่ง) และจำนวน 2,030 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับการสมัครสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
 
          ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 
           โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 3071 ต่อ 108, 131-134 ในวันและเวลาทำการ
 
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www3.reg.cmu.ac.th/quota/58
 
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
ปฎิทิน : news-140725095757.pdf