รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ พระนครเหนือ 2557 เพิ่มเติม


 รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ พระนครเหนือ
 เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม
(จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร)

สำหรับผู้มีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PAT
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)
 เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >> 
 ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
 ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)

 ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้
ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>