รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ศิลปากร 2557 เปิดรับถึง 15 ก.ค.


รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ศิลปากร 2557 จำนวน 40 คน
โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 10,000 คะแนนขึ้นไป เปิดรับถึง 15 ก.ค. 2557
 
สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการรับสมัคร
 • ONET 30%
 • GPAX 20%
 • GAT 10%
 • PAT71 20%
 • PAT72 20%
 
ปฎิทินรับสมัคร
 • 10-15 ก.ค 57
  รับสมัครนักศึกษา
 • 17 ก.ค. 57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 21 ก.ค. 57
  สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 15-31 ก.ค. 57
  ขึ้นทะเบียนนักศึกษารับตรง ผ่านทาง www.reg.su.ac.th
สถานที่ศึกษา
 • ทุกสาขาวิชาของคณะฯ ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ชั้นปีที่ 4 เรียนที่ ศูนย์ประสานงานคณะฯ อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย สาขา IT ธุรกิจ จำนวน 30,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย สาขา IT ออกแบบ จำนวน 35,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย สาขา IT นิเทศศาสตร์ จำนวน 25,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา, ค่าบำรุงห้องสมุด, ค่าบริการสุขภาพ, ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน, ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน 2,200 บาท
 • ค่าหอพัก 2,400 - 4,500 บาท (ขึ้นอยู่กับอาคารหอพักที่นักศึกษาได้เข้าพักตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้)

หน้าเว็บไซต์หลัก คณะ  http://www.ict.su.ac.th/