รับตรง เพิ่มเติม มศว 2557 เปิดรับสมัคร 1-15 กรกฎาคม 2557


มศว จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม โดยวิธียื่นคะแนน สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 
สาขาที่เปิด
- วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
- เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
- นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมชีวการแพทย์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ดุริยางคศาสตร์สากล
- ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
- ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล
- ดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
- นาฎศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี)
- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.swu.ac.th/