โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วิศวะเพื่ออนาคต !!


ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างชาติ ซึ่งในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนนั้นมีความต้องการวิศวกรที่มีองค์ความรู้ในหลากหลายมิติดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชาติให้ทันต่อ การปรับเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเข้ามาในหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 3 สาขาวิชาดังนี้
ระดับปริญญาตรี
-          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ทางทั้งวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานและการบริการธุรกิจทางการก่อสร้าง โดยในหลักสูตรมีความร่วมมือกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีในการพัฒนาหลักสูตรนี้
-          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการมาเพื่อสร้างบุคลากรในด้าน วิศวกรรม ที่มีองค์ความรู้ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่ไปด้วยกัน เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและมีความเข้าใจถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
-          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอพต์แวร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตวิศวกรในการออกแบบและพัฒนาซอพต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพซอพต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังมีการเสริมแนวคิดเชิงธุรกิจเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไปมีมุมมองในการสร้างธุรกิจทางซอพต์แวร์ต่อไป

ระดับปริญญาโท
-          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ เป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการทางวิศวกรรมการพาณิชย์และการจัดการเชิงธุรกิจในระดับสูงเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
-          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้โครงการ TU-PINE ยังมุ่งเน้นและส่งเสริม ให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และหมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเองมีความยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการและจิตสำนึกที่ดีต่อ ตนเองและสังคมส่วนรวมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การสมัครเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 57 เปิดรับสมัครนักศึกษาใน หลักสูตรได้แก่
 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (ศึกษาที่ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตร)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ศึกษาที่ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตร)
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ศึกษาที่ศูนย์รังสิตในปีแรก และศึกษาที่ศูนย์พัทยา 3 ปี)
เปิดรับสมัคร มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม www.tupine.engr.tu.ac.th