ประกาศจํานวนรับนิสิตเพิ ่ม Admissions กลาง 2557 : ทันตแพทย์ มหิดล


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งจำนวนรับนักศึกษาทันตแพทย์ ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมที่ประกาศรับ 27 คน เปลี่ยนเป็น 32 คน