รับตรง หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 57

 
รับตรง หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 57 เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 3 หลักสูตรได้แก่

 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557