สอท. แถลง Admissions กลาง 2557 เปิดรับนักศึกษาได้ 115,836 คน!!


สอท. แถลง Admissions กลาง 2557 เปิดรับนักศึกษาได้ 115,836 คน!!
10 มิถุนายน 2557 สอท.ได้จัดแถลงข่าว เรื่องการรับสมัคร Admisisons กลาง ปีการศึกษา 2557  โดยมีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวน 86 สถาบัน ทั้งหมด 756 คณะ 989 รหัส รวมทั้งสินสามารถนักศึกษาใหม่ได้จำนวน 115,836 คน
นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูล ยอดยืนสิทธ์เคลียริ่งเฮ้า 57 มีผู้มีสิทธ์ทั้งหมด 36548 คน ยืนยันสิทธ์ 28397 คน โดยยอดที่เหลือจะถูกนำไปเพิ่มใน Admissions กลางจ้า
เช่น ม.นเรศวรตอนนี้ก็ได้ประกาศตัวเลข รับเพิ่ม Admissions กลางออกมาแล้ว หลายๆมหาวิทยาลัยน่าจะประกาศตามมาเช่น  จุฬา ธรรมศาสตร์ เชียงใหม่ จ้า
เรามาลองเปรียบเทียบข้อมูล  57 vs 56
ปีad 57  รับ 115,836 คน  ปี 56 รับ 119,520 คน !!
ปีad 57 เข้าร่วม 86  สถาบัน ปี 56 เข้าร่วม 91 สถาบัน
ปีad 57 มีสิทธ์เคลียริ่งเฮ้าส์ 36,548 คน  ปี 56  มีสิทธ์เคลียริ่งเฮ้า 43,445 คน
ปีad 57 ยืนยันสิทธ์ เคลียริ่งเฮ้าส์ 28397 คน ปี 56 ยืนยันสิทธ์      31,710 คน
ปีad 57 ยอดรับ ad+ สละสิทธ์เครียริ่ง 115,836 +  8151 =  123,987 คน
ปีad 56 ยอดรับ ad+ สละสิทธ์เครียริ่ง 119,520 + 11735 =  131,255 คน
ปล. ตัวเลขเหล่านี้ถ้าเอาไปวิเคราะห์ต่อจริงๆจังคงยาก 55+ เพราะมีหลายสถาบันไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮ้า