รับตรง โครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 57 เปิดรับสมัครแล้ว !!


 รับตรง โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557 
รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.
ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT

รับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน  ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน
ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>
* ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบ
ครบทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กำหนด
(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)
 เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >> 
 ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
 ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)
 ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้