รับตรง โครงการสำนึกรักบ้านเกิด หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 57


รับตรง ในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดลำพูด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( จัดการการเรียนการสอนหลักที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" จังหวัดลำพูน) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสานสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดลำพูน)   รายละเอียด   ใบสมัคร