รับตรง รอบ 3 สาขาวิชาออกแบบหัตถตุสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2557

 
รับตรง รอบ 3  สาขาวิชาออกแบบหัตถตุสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง  2557 จำนวน 30 คน
 
 เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษามัธนยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนคะแนนฉะเลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.5  โดยใช้คะแนน GAT และการสอบข้อเขียนในการคัดเลือก   
 
เปิดรับสมัคร 9 มิถุนายน ถึง 16 กรกฎาคม 2557