รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57


รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
รับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ 4 -11 มิถุนยน 2557
เอกสารประกอบ: