รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 ปี 57
รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนรับเข้าศึกษา
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  80 คน
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60 คน
- สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์  80 8o
เปิดรับสมัคร  ถึง 6 กรกฎาคม 2557
หน้าหลัก http://www.cs.kku.ac.th/regis2/