รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 57

 
ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 จานวน 130 คน โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้
 
หลักสูตรที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จานวน 60 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จานวน 70 คน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ)
- เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.00 ขึ้นไป หรือจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
GAT ได้แก่ ความถนัดทั่วไป PAT ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 
เปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2557