รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกาษา 2557


รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกาษา 2557
เปิดรับสมัครถึง 15 กรกฎาคม 2557
 Burapha Engineering English Program [Bachelor of Engineering Degree] [CLICK] 
        Admission Regulations [CLICK] 
        Brochure [CLICK] 
        Online Application [CLICK] [June 2 - July 15, 2014] 
        Admission Calendar [CLICK] 
        Tel. : +66-3810-2222 ext 3300 Fax. : +66-3874-5806 
         Burapha Engineering English Program