รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2557 เปิดรับ 1-5 ก.ค. นี้


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกาศรับตรง
(มหิดลรับตรง) รอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 1-5 กรกฎาคม 2557
 จำนวน 7 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)       จำนวนรับ 10คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)          จำนวนรับ 20คน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)     จำนวนรับ 20คน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาธรณีศาสตร์)                     จำนวนรับ 10คน
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)                       จำนวนรับ 30คน
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                                 จำนวนรับ 30คน
(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                  จำนวนรับ 30คน