รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ จุฬาฯ 2557(รอบที่ 2)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รอบที่ 2)ใน 4 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน ถึง  4 กรกฎาคม 2557 (รายละเอียดnew2 (28 พ.ค. 57)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานฟ