รับตรง ทั่วประเทศ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร์ ม.ศิลปากร ปี 57

 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่จะให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ อันจะเป็นการช่วยขจัดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองได้เป็นอย่างดี 
 
 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผ้นูำาและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและทํางานในถิ่นฐานของตนเอง เพื่อพัฒนาภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้มีความเข้มแข็งต่อไป ดังน้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นควรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่1) ประจําปีการศึกษา 2557 โดยรับสมัครนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2557 ทั่วประเทศ 
 
จํานวนรับโดยประมาณ 
 สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน 
 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน 
 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา 30 คน
 
รับสมัคร  3 กุมภาพันธ์ ถึง 8 พฤษภาคม 2557