รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 3) พระจอมเกล้าธนบุรี 57


รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รอบที่ 3)  ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระหว่างวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2557
ดูกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครตามลิงก์ด้านล่าง