รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้วนั้น เนื่อจากจำนวนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ คณะฯ จึงกำหนดรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม) คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ดังเอกสารแนบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) เลบที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 – 17 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย (ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป) ผลการเรียน GAT และ PAT
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 0 2592 1943, 08-1819-6564