รับตรง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา (รอบ 2) ลาดกระบัง 2557

 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนิรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา รอบ2  ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 13 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ 6  หรือเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2556 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 
เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ถึง 6 มิถุนายน 2557