รับตรง 5 โครงการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557

รับตรง 5 โครงการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557
รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พค. - 25 มิย. 57   
 
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ยื่นคะแนน GAT) ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า) พิจารณาจากคะแนนGAT รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พค. - 25 มิย. 57   ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ)
   
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โดยการสอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า) พิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียนกับทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พค. - 25 มิย. 57   ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ)
   
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (เฉพาะผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน) ระหว่างวันที่ 12 พค. - 25 มิย. 57   ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ)
   
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (เฉพาะผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน) ระหว่างวันที่ 12 พค. - 25 มิย. 57   ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ)  
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรีใบที่สอง) ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์  (เฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี ทุกสาขา) เพื่อเข้าศึกษาเป็นปริญญาตรีใบที่สอง ระหว่างวันที่ 12 พค. - 18 กค.57   ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ)