Update รับตรง วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) โดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 57


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2557 รับสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) จำนวนเรียกสอบ 20 คน และรับเข้าศึกษา 8 คน 
กำหนดการเดิม ปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557
กำหนดการใหม่  ขยายเวลารับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
สำหรับกำหนดการและขั้นตอนอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้ผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดในปฏิทินการรับสมัครใหม่ตามลิงค์ด้านล่างนี้อีกครั้ง