โควตาเรียนดี มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระนครเหนือ 57

 

โควตาเรียนดี มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

รับสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน
ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>
(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)