Update ปฏิทินการรับตรง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557


ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
ทุกโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2557 
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร 21 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2557
โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี   รับสมัคร 10 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2557